מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירועים מיוחדים » יום עיון ועצרת זכרון בשלושים לפטירת מו"ר

הרב יצחק לוי, יוחאי דמרי, ינקי פרידמן

ע"י: מר אבי רט