מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#5מאמר ראשון - תחילת הפילוסוף

ע"י: הרב יוסף קלנר