מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#6פסקה א - הפילוסוף

ע"י: הרב יוסף קלנר