מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#7ביאור דעת הפילוסוף

ע"י: הרב יוסף קלנר