מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#8קשיים בשיטת הפילוסוף

ע"י: הרב יוסף קלנר