מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#9עיון בשיטת הפילוסוף

ע"י: הרב יוסף קלנר