מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#10המעמד הנפשי של הכוזרי והפילוסוף

ע"י: הרב יוסף קלנר