מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#12העניין האלוקי ותחילת דברי הנוצרי

ע"י: הרב יוסף קלנר