מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#13ויתור נפש הגוי על האמת

ע"י: הרב יוסף קלנר