מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#15תחילת פגישת הכוזרי והחבר

ע"י: הרב יוסף קלנר