מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#17הראייה המיוחדת של עם ישראל

ע"י: הרב יוסף קלנר