מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#18תוקף האמונה מהמסורת

ע"י: הרב יוסף קלנר