מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#19התורה היא מנהג ישראל

ע"י: הרב יוסף קלנר