מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#20גדולי דורות האומה לא טועים

ע"י: הרב יוסף קלנר