מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

#21 הכישרון הישראלי

ע"י: הרב יוסף קלנר