מאגר תורני

מבית מדרשינו » אמונה » כוזרי

שיעור #30

ע"י: הרב יוסף קלנר