מאגר תורני

מבית מדרשינו » אירוע היובל » ארוע הוקרה לכולל

השלשלת במסירת התורה בכולל

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי