מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » גמרא עיון

מחלוקת ר' יהודה ור' יוסי בהפסקה לעניין קידוש ברה"מ והמוציא

ע"י: הרב דז'ימיטרובסקי