מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » אגדות חזל

המתעצל בהספדו של תלמיד חכם

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ

Acrobat להורדת השיעור