מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » כתובות

מינקת חבירו

ע"י: הרב יהודה גליק