מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » אגדות חזל

אכילת קרבן פסח ע"י נכרי

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ