מאגר תורני

מבית מדרשינו » גמרא » פנינים בדף היומי

זמן תפילה, תפילת תשלומין, למה ר' יהושע התיעץ עם אשתו, ערבית בשבת לפני פלג המנחה.

ע"י: הרב שמואל הרשלר