מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שבת

שיעור ג'

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל