מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » הלכות שבת

הקדמה למלאכות שבת

ע"י: מו"ר הרב אביגדר נבנצל