מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » לבניינה של הלכה

גיבול כדורי שוקולד בשבת

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור