מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 2 הכנה בשדה ובגינות נוי לקראת השמיטה

ע"י: הרב אהרון מורה

Acrobat להורדת השיעור