מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 5 דיני סחורה ואוצר בית דין

ע"י: הרב אהרון מורה

Acrobat להורדת השיעור