מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 6 דמי שביעית

ע"י: הרב אהרון מורה

Acrobat להורדת השיעור