מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

שיעור מס' 14 דיני פרוזבול

ע"י: הרב אהרון מורה