מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

הכנה בשדה ובגינות נוי לקראת השמיטה

ע"י: הרב אהרון מורה

Acrobat להורדת השיעור