מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

איסור סחורה והפקרת השדה

ע"י: הרב אהרון מורה