מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שנת השמיטה

קדושת שביעית בפירות

ע"י: הרב אהרון מורה