מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » עזרת כהן

חטא כדי שיזכה חברך - אה"ע סל"א

ע"י: הרב ידידיה פרידמן