מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » כתובות

גדרים ונפק"מ להתחייבות הממונית בתוספת הכתובה בימינו

ע"י: הרב אוריאל לביא