מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שיעור כללי

הלכות שבת

ע"י: הרב יוסף צבי רימון