מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » פורים

דיני פרוז ומוקף

ע"י: הרב רוני קלופשטוק