מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה יומית

דיני ביטול רשות

ע"י: הרב אהרון מורה