מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » חנוכה

עין איה "לשנה אחרת קבעום ועשאום ימים טובים"

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי