מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

פורים ועמלק שיעור ב' על רמב"ן ורמב"ם

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי