מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » בין המצרים

לא חרבה ירושלים אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ