מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פורים וחודש אדר

רצח בסעודת פורים של רבה ורבי זירא

ע"י: הרב טוביה ליפשיץ