מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » פסח

חיוב נשים בסיפור וזכירת יציאת מצרים

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ