מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » בין המצרים

כ"ד משמרות הכהנים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי