מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » הושענה רבה

שיחה להושענא רבא

ע"י: מו"ר הרב יעקב כץ