מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » עשרה בטבת

י' בטבת בנביאים וכתובים

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי