מאגר תורני

מבית מדרשינו » מועדים » עולת ראי"ה

פתיחה לעקידת יצחק

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי