מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

"ויזבחו זבחי תודה ויספרו מעשיו ברינה" שיחה לרגל שלושים שנה לקרב סולטן יעקב

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי