מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כנסים וימי עיון

תפילת כהן גדול ביוה"כ

ע"י: מו" ר הרב חיים ישעיהו הדרי