מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » כללי

כל הבורח מהכבוד הכבוד רודף אחריו

ע"י: מר משה רובחא