מאגר תורני

מבית מדרשינו » כללי » לבניינה של תורה

לבניינה של תורה חלק רמ"א פרשת פנחס

ע"י: מו"ר ראש הישיבה- הרב ברוך וידר

Acrobat להורדת השיעור